SL2
234564
previous arrow
next arrow

นักศึกษาใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัย

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศเจตนารมย์ความร่วมมือการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่ไปสู่จังหวัดคุณธรรมต้นแบบภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570)

Read More »
ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป (รอบที่ 6) ประจำปีการศึกษา 2567

Read More »
ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เรื่อง 👉แก้ไข👈การรับสมัครและสอบคัดเลือก บุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 ประเภททั่วไป (รอบที่ 6)

Read More »

รอบรั้ว มกช.ชม

วิดิทัศน์