รอบรั้ว มกช.ชม

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. นักศึกษา ส …

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการทดสอบสมรรถภาพทางกาย Read More »