คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. นักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการทดสอบสมรรถภาพทางกาย โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เรียนรายวิชาการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายให้นักเรียน โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย จังหวัดเชียงใหม่