การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอล ระดับ 1 (C-License) รุ่นที่ 1

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนรินทร์ แสงศรีจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอล ระดับ 1 (C-License) รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย แสงสุขีลักษณ์

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี ไชยมงคล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากร ได้แก่ ดร.ประทุม ม่วงมี ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย Mr.Federico Pangan Samson หัวหน้าผู้ฝึกสอนบาสเกตบอลเยาวชนทีมชาติไทย อ.พิเชฐ ศันสนะพิทยากร ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ และประธานคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาและเทคนิค สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์ ผู้อำนวยการคลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมเอราวัณ 1 โรงฝึกอเนกประสงค์เอราวัณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่