พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตและมหาบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 11 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตและมหาบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2564 ในปีนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ทินกร นำบุญจิตต์ อดีตรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธี โดยมี ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

ในเวลา 09.00 น. เป็นพิธีกล่าวให้โอวาทและกล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต ตามลำดับดังนี้

1. ดร.ทินกร นำบุญจิตต์ อดีตรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานในพิธี

2. ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่

3. นายสุรชัย พันธ์กำเนิด รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

4. นางลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล รักษาราชการแทนรองคณบดีคณะศิลปศาสตร์

5. ผศ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

เมื่อพิธีกล่าวให้โอวาทและกล่าวแสดงความยินดีแล้วเสร็จ นายวัชระ บุญมาก มหาบัณฑิต จากคณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษาและกีฬา เป็นผู้นำบัณฑิต กล่าวคําปฏิญาณตน

บรรยากาศในวันซ้อมใหญ่เป็นไปด้วยความอบอุ่น มีบัณฑิตใหม่ และญาติบัณฑิตมาร่วมแสดงความยินดีพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ทั่วบริเวณมหาวิทยาลัยฯ โดยบัณฑิตและมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี