โครงการอบรมช่วยชีวิตทางน้ำ ประจำปี2566

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ 2566 เวลา 09.00 น

นายนรินทร์ แสงศรีจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่

มอบหมายให้ ดร.อลงกร นำบุญจิตต์ ดำเนินการจัดโครงการ”การอบรมช่วยชีวิตทางน้ำ ประจำปี2566″

ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน อ.สารภี จ.เชียงใหม่

โครงการอบรมในครั้งนี้มีเยาวชนเข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน โดยจะมีเยาวชนจากโรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงเรียนวัดแม่สะลาบ โรงเรียนวัดกองทราย โดยโครงการอบรมให้ความรู้ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม พ.ศ 2566