โครงการอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย (กิจกรรมอนุรักษ์กีฬามวยไทยล้านนา)

เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13:00 น. นายนรินทร์ แสงศรีจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.ดิฎฐชัย จันทร์คุณา รักษาการณ์รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย (กิจกรรมอนุรักษ์กีฬามวยไทยล้านนา) โดยมีคณาจารย์ในคณะศิลปศาสตร์ร่วมเป็นเกียรติฯในพิธีนี้

การจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อจัดการความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ของแต่ละภูมิภาคด้วยวิธีการฟื้นฟู อนุรักษ์ การวิจัย เพื่อนำไปสู่ การเผยแพร่

2. เพื่อจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ของแต่ละท้องถิ่นทั่วทุกภาคด้วยการฟื้นฟู อนุรักษ์ การวิจัย เพื่อนำไปสู่ การเผยแพร่ ทั้งนี้ คณะศิลปศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก

1.พ่อครูมงคล เสียงชารี หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา

2.นายสมพงศ์ กอแก้ว หัวหน้ากองบรรณาธิการ หนังสือพิมไทยนิวส์

3.นายวัลลภ มหาวรรณ์ ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านมหาวัณโณ

4.ว่าที่ ร.ต.พีระวัสตร์ เสียงชารี ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสันกำแพง

5.นายณัฐวุฒิ นันตา ตำแหน่ง คณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา

โดยมีนักศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ สาขาบริหารจัดการกีฬา ชั้นปี 1-3 และนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 100 คน ณ โดมเหลืองอร่าม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่