การประเมินคุณภาพการศึกษา จากการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ระดับคณะและระดับวิทยาเขต

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00น. นายนรินทร์ แสงศรีจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับฟังผลการประเมินคุณภาพการศึกษา จากการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ระดับคณะและระดับวิทยาเขต

จากคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ซึ่งประกอบไปด้วย

1.รองศาสตราจารย์ ดร. ปรียานันท์ แสนโภชน์ ประธานกรรมการ

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บงกชกร ทองสุก กรรมการ

3.อาจารย์สุขเสนอ รัตนรังสิกุล กรรมการ

4.อาจารย์ปัทมา เกิดกาญจน์ เลขานุการ

โดย ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ระดับคณะ/วิทยาเขต วิทยาเขตเชียงใหม่ ผ่านการประเมินในระดับ ดี

จากนั้นท่านรองอธิการฯ เป็นตัวแทนบุคลากรกล่าวขอบคุณคณะผู้ประเมิน และพร้อมที่จะนำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาวิทยาเขตเชียงใหม่ให้ดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมพลบดี 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่