น.ส. พรรณพัษสา ใจจริม นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลนักกีฬาดีเด่น ประจำสมาคมรักบี้ฟุตบอล