การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 1 ภาคเหนือ

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมประชุม การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 1 ภาคเหนือ ( เขตตรวจราชการที่ 15,16,17 และ 18 ) โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมกับมอบของที่ระลึกให้แก่ พลเอก ธงชัย สาระสุข รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ 6 และประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการกีฬา และ นายสันติ ป่าหวาย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการประชุมครั้งนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้แก่ 1.สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภาคเหนือ 2.สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคเหนือ 3.สถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 4.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ 5.สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและพื้นที่พิเศษเมื่อเก่าน่าน 6.มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ 7.โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 8.สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 5/จังหวัดเชียงใหม่ ตามลำดับ ณ ห้องประชุมนำบุญจิตต์ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่