โครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพด้านการบริหารจัดการกีฬา

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. ดร.จารุวัฒน์ สัตนยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่เป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพด้านการบริหารจัดการกีฬา

ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการบริหารจัดการกีฬา คณะศิลปศาสตร์ ในวันพูธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมพลบดี1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

โดยมีวิทยากร ได้แก่ Mr. Andreu Bozada Vives จาก Homkwan Waldorf School และ อาจารย์วรพรรณ พรนิมิตร ข้าราชการเกษียณ อาจารย์บรรเจิด สันสุวรรณ อาจารย์พชรกมล อากรสกุล อาจารย์ชานนท์ ศิริประยงค์ อาจารย์ในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติฯ รวมทั้งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมภา อิ่มสำราญรัชต์ ผู้ช่วยอธิการฯ ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ อาจารย์ลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ตลอดจนอาจารย์ในสังกัดคณะศิลปศาสตร์ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้