โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ) ของนักศึกษาทุกชั้นปี

บรรยากาศการจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ) ของนักศึกษาทุกชั้นปี สัปดาห์ที่ 1 วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. -15.30 น. (เรียนทั้งหมด 15 สัปดาห์)