สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดการอบรมมาตราฐาน SHA (Amazing Thailand Safety & Health Administration)

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00น.เป็นต้นไป สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดการอบรมมาตราฐาน SHA (Amazing Thailand Safety & Health Administration)​ มาตรฐานความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว และ ทิศทาง แนวโน้มด้านการท่องเที่ยวในอนาคต โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรจากสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชมเมือง ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยท่านรองคณบดี คณะศิลปศาสตร์ อ.ลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้ ทางผู้รับผิดชอบโครงการขอขอบพระคุณทุกๆฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณค่ะ