สรุปผลการแข่งขันกีฬามวยปล้ำและกีฬามวยปล้ำชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่11-18 มิถุนายน 2565

สรุปผลการแข่งขันกีฬามวยปล้ำและกีฬามวยปล้ำชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่11-18 มิถุนายน 2565 โดย อ.เปรม วาทบัณฑิตกุลและนายภัทรกร เบ็ญมาศ ได้รับมอบหมายจากท่าน ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ทีม มกช .เชียงใหม่ ส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 13 คน สรุปผลดังนี้

2 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน 8 เหรียญทองแดง

รวมเหรียญทั้งหมด 17 เหรียญ

โดยมีรายละเอียดดังนี้ ครับ

เหรียญทอง 🥇

1.นางสาวสุนิษา แสงวงค์ 44 kg ww u20

2. นายภูตะวัน เสนาวัตน์ 65 kg fs 20+

เหรียญเงิน 🥈

1.นางสาวกัญญาภัค เรืองฤทธิ์ 50kg ชายหาด 20+

2. นางสาวสุนิษา แสงวงค์ 50kg ชายหาด u20

3. นายปราชญา สารประสิทธิ์ 74kg fs u20

4. นายมงคล คำป๊อก 74kg fs 20+

5. นายเสกสรร อ่านเขียน 63kg GR 20+

6. นางสาวเบญจภรณ์ กันยาบัตร 62kg fs u20

7. นายพงศ์สิทธิ์ นาคนิล 60kg GR 20+

เหรียญทองแดง 🥉

1. นายมงคล ชีวิขุนคีรี ชายหาด 80 u20+ และ GR 82kg (2 เหรียญ)

2. นายประณิธาน เขียวคำสุข GR 63kg u20+

3. นายณัฐภูมิ ไชยยงค์ ชายหาด 60kg u20

4. นายปราชญา สารประสิทธิ์ ชายหาด 70+ u20

5. นายเสกสรรค์ อ่านเขียน ชายหาด60kg u20+

6. นายภูตะวัน เสนาวัตร ชายหาด 70 kg u20+

7. นางสาวกัญญาภัค เรืองฤทธิ์ ww 50 kg u20+