การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา 2564

ตามที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา 2564 งานประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอสรุปรายงานผลการประเมินด้วยวาจา จากคณะกรรมการประเมินฯ ตามรายละเอียด ดังนี้

1. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.85

2. คณะศิลปศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.96

3. คณะศึกษาศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.97

4. วิทยาเขต ได้คะแนนเฉลี่ย 4.22

ในนามของกลุ่มวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา กราบขอบพระคุณท่านรองอธิการบดี รองคณบดี ผู้บริหารทุกหน่วยงาน บุคคลการทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการทำงานจนทำให้การดำเนินงานในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตามสโลแกน “วิทยาเขตแห่งรอยยิ้ม และความสุข”