ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศเจตนารมย์ความร่วมมือการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่ไปสู่จังหวัดคุณธรรมต้นแบบภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570)