ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่ธุรการงานบัณฑิตศึกษา