ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เรื่อง เจตจำนงในการเคารพสิทธิมนุษยชน