ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่ธุรการงานบัณฑิตศึกษา