ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ

งานหลักสูตร

ข้อระเบียบ

งานทะเบียนและประมวลผล

ตัวอย่าง รูปนักศึกษา และรูปชุดครุย เพื่อขอทำเอกสารต่าง ๆ ของงานทะเบียนและประมวลผล