ตัวอย่าง รูปนักศึกษา และรูปชุดครุย เพื่อขอทาเอกสารต่าง ๆ ของงานทะเบียนและประมวลผล