สาขาการบริหารจัดการกีฬา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 

1 นักพัฒนาการกีฬาในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
2 พนักงานธุรกิจเอกชนที่ประกอบการด้านการกีฬา
3 นักธุรกิจด้านการกีฬา
4 ผู้จัดและควบคุมการแข่งขันกีฬา
5 เจ้าหน้าที่ศูนย์กีฬาและศูนย์สุขภาพ
6 ผู้จัดการสมาคมและสโมสรกีฬาอาชีพ
7 นักวิชาการทางด้านการบริหารจัดการกีฬา

สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1 มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว
2 รับราชการในหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
3 ผู้ประกอบการธุรกิจการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและนันทนาการ
4 นักวิชาการด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน