คณะศิลปศาสตร์

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

คณะศิลปศาสตร์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณทิต (บธ.บ) สาขาการบริหารจัดการกีฬา

บริหารเป็น โดดเด่นจัดกีฬา รู้วิชาออกกำลังกาย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณทิต (ศศ.บ) สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ

ท่องเที่ยวแนวใหม่ เติบใหญ่อุตสาหกรรมบริการ ดิจิตอลสื่อสารทันสังคม

ผลงานวิจัยของคณาจารย์

พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563