สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 

นักวิทยาศาสตร์การกีฬาในสมาคมกีฬา สโมสรกีฬา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
ผู้ฝึกสมรรถภาพทางกายส่วนบุคคลในสถานประกอบการ สโมสรกีฬา สมาคมกีฬา
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ผู้ให้คำปรึกษาการออกกำลังกาย
ผู้ประกอบการสถานออกกำลังกาย 
ประกอบอาชีพอิสระด้านการออกกำลังกายและกีฬา 

สาขาส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ

นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นักวิจัยด้านการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ 
ผู้ช่วยวิจัยในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
ผู้ประกอบการ ผู้จัดการ บุคลากรในสถานประกอบการด้านสุขภาพ/ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพทั้งในภาครัฐและเอกชน
5  ที่ปรึกษาด้านสุขภาพ 
ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ/ผู้นำด้านสุขภาพ

คำสั่ง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 2567

อ่านต่อ