ประกาศ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ คำสั่ง ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่

ประกาศ กฎกระทรวง