ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งขาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เรื่อง นักศึกษาที่มีความประสงค์ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร