ประกาศ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 1) การขยายเวลาเรียนออนไลน์

ประกาศ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 1) การขยายเวลาเรียนออนไลน์